Toekomst van het burgemeestersambt

Het burgemeestersambt ontwikkelt zich continue door de veranderingen in de samenleving en het openbaar bestuur.

Denk aan de uitbreiding van het takenpakket van gemeenten, de financiële druk op gemeenten, de complexe regionale samenwerking of maatschappelijke thema’s als polarisatie, ondermijning en de recente coronacrisis. Van burgemeesters wordt verwacht dat zij flexibel zijn en meebewegen met deze ontwikkelingen. Daarom worden zij regelmatig getraind om in te spelen op deze veranderingen.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt in samenspraak met het NGB gewerkt aan een Burgemeestersagenda 2030. Onderdeel van deze Agenda is een onafhankelijk onderzoek naar de Staat van het burgemeestersambt anno 2020. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Teveel van het goede? van de Universiteit Twente schetst de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het burgemeestersambt en doet een aantal voorstellen over de toekomst. Het NGB herkent de geschetste maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en onderschrijft de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt. De aanbevelingen in het rapport onderschrijft het NGB expliciet niet. Het NGB stelt in een reactie op het rapport dat het burgemeestersambt in de afgelopen jaren weliswaar complexer, maar vooral ook interessanter geworden, omdat het is doorontwikkeld tot een meer regisserende, coördinerende rol.  Anders dan het rapport stelt, zijn er naar de mening van het NGB echter geen grote knelpunten die vragen om vergaande aanpassingen van de aanstellingswijze of het takenpakket van de burgemeester.

Meer weten?

Lees ook het opiniestuk van het NGB over het rapport dat op 26 februari 2021 verscheen in de Volkskrant of het verhaal van de burgemeesters Verhoeve en Kolff in Binnenlands Bestuur van 26 februari 2021.

Thema's