Over het ambt

Dit thema schetst in hoofdlijnen welke rollen en taken een burgemeester heeft, in relatie tot de andere spelers in het lokale bestuur. Ook wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in en rond het ambt, de waarden die de invulling van het ambt bepalen en de wijze waarop over de aanstellingswijze, de benoeming van de burgemeester wordt nagedacht. 

Thema's