Statuten en financiën

De beroepsvereniging NGB is opgericht in 1955 en gevestigd in Den Haag.

Dit zijn de statutaire doelen van de vereniging:

  • het behartigen van de belangen van de burgemeesters in de ruimste zin van het woord;
  • het bevorderen en doen erkennen van een staatsrechtelijk en maatschappelijk juiste opvatting en uitoefening van het ambt en de taak van burgemeesters;
  • het bevorderen van een regelmatig contact tussen de burgemeesters, teneinde de collegialiteit onder hen te versterken;
  • het bevorderen van de vakbekwaamheid van de burgemeesters;
  • het onderhouden van de relatie met haar oud leden.

Het NGB beheert het Professionaliseringsfonds voor burgemeesters dat jaarlijks wordt gevoed door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ontvangt het NGB een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de ondersteuning van burgemeesters op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. De verenigingskosten van het NGB worden voor een belangrijk deel betaald uit de contributie van de leden. 

Het NGB valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) omdat het voor meer dan 50% afhankelijk is van overheidssubsidie.

Het NGB is bezig om te onderzoeken in hoeverre de statuten moeten worden aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Een statutenwijziging wordt voorgelegd aan de jaarlijkse ALV binnen de gestelde overgangstermijn van 5 jaar (vóór 1 juli 2026).